SIEDZIBY WYDZIAŁÓW I DZIEKANATÓW PRZY ALEI MONTE CASSINO 6
JEDNA Z SAL KOMPUTEROWYCH BWSH

Wydział Administracji i Zarządzania

Kierunki: ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE I MARKETING

Studia licencjackie dzienne i zaoczne

Kierunek: ADMINISTRACJA

specjalności:

W dobie popytu na wysoko wykwalifikowaną kadrę, wykształcenie administracyjne daje szerokie możliwości podjęcia pracy w różnych dziedzinach życia publicznego. Absolwenci tego wydziału wyposażeni są w podstawową wiedzę z zakresu administracji i prawa.

Studenci zdobędą tu wiedzę z: prawa administracyjnego, cywilnego, finansowego, gospodarczego, handlowego, karnego, konstytucyjnego, międzynarodowego i Unii Europejskiej, ochrony środowiska, pracy i ubezpieczeń społecznych, ekonomii, filozofii, informatyki, języków obcych, socjologii i statystyki.

Kliknij tutaj

Kierunek: ZARZĄDZANIE I MARKETING

specjalności:

(wybór specjalności na trzecim roku studiów)

RODZAJ STUDIÓW - LICENCJACKIE - 3-letnie (6 semestrów):

możliwość kontynuowania nauki na 2-letnich (4 semestry) Studiach Uzupełniających Magisterskich w specjalności Administracja Gospodarcza lub na 2 semestralnych Studiach Podyplomowych w wybranej specjalności.

Zajęcia odbywają się w Koszalinie w ramach 2-dniowych zjazdów (sobota-niedziela), co dwa tygodnie.

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I MARKETING

Na kierunku Zarządzenia i Marketingu przygotowuje się specjalistów w zakresie zarządzania ze specjalistycznym ukierunkowaniem do sprawowania menedżerskich funkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

W toku studiów studenci poznają teorię ekonomii, różne dziedziny prawa stosowane w warunkach wolnego rynku, teorię i praktykę marketingu oraz podstawy do wyboru specjalności zawodowej.

W procesie kształcenia bierze udział wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna, wśród której znajduje się trzech profesorów umieszczonych w "Złotej Księdze Nauki Polskiej".

Kliknij tutaj

SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek przygotowuje specjalistów w organizacjach produkcyjnych, gospodarczych i handlowych do pracy na stanowiskach:

- kierowników (zastępców) ds. logistyki działów zaopatrzenia, produkcji, finansów, planistów oraz rewidentów w organizacjach państwowych i prywatnych w tym banków i urzędów skarbowych;

- szefów marketingu - w tym menedżerów do nawiązywania kontaktów gospodarczych, kierowania zespołami prawników i organizatorów działań innowacyjnych w zakresie marketingu;

- specjalistów zarządzania gospodarką turystyczną;

Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata w zakresie wybranej specjalności uprawniający do podjęcia studiów uzupełniających magisterskich.

WYKŁADANE PRZEDMIOTY

Program kształcenia obejmuje następujące grupy przedmiotów:

- kształcenia ogólnego - np.: język obcy, psychologia, socjologia, etyka zawodowa, geografia gospodarcza oraz inne;

- podstawowe - np.: makro i mikroekonomia, statystyka, informatyka, podstawy prawa, prawo pracy, ochrona środowiska, podstawy marketingu, finanse, podstawy organizacji i zarządzania oraz inne;

- kierunkowe - np.: rachunkowość, systemy podatkowe, marketing w przemyśle, handlu i usługach, zarządzanie produkcją, kadrami i logistyką, zagadnienia integracji europejskiej oraz inne;

- specjalizacyjne - np.: zarządzanie jakością i środkami trwałymi, zarządzanie turystyką (eko i agroturystyką), negocjacje w biznesie, zamówienia publiczne, problemy polskiej gospodarki morskiej a także seminarium dyplomowe przygotowujące studenta do napisania końcowej pracy dyplomowej.

Ponadto studenci studiów dziennych odbywają 70 godzin praktyk zawodowych w instytucjach i firmach związanych z wybranym kierunkiem studiów i specjalności takich jak: zakłady produkcyjne, banki, urzędy, hurtownie oraz inne placówki usługowe.


Zobacz ten produkt:
http://www.herbalux.pl/levasan-opinia

 

DZIEKANAT WYDZIAŁU ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA

Dziekan: dr Grzegorz Popow, prof. nadzw. BWSH

Al. Monte Cassino 6 (II piętro) 75-412 Koszalin

tel.: (0-prefiks-94) 343-10-71, 343-14-07, 341-33-71, 341-32-40

czynny wtorek-sobota w godz. 8:00-16:00 (w piątek do godz. 17:00)

w niedziele 8:00-13:00

 


Informacji o zapisach udziela:

CENTRUM INFORMACYJNO-REKRUTACYJNE BWSH

czynne codziennie od poniedziałku
do soboty włącznie w godzinach 8:00-16:00
w niedzielę w godzinach 8:00-13:00

Al. Monte Cassino 6 (parter), 75-412 Koszalin
tel. (0-prefiks-94) 342-59-25
(0-prefiks-94) 342-59-76


Centrum Informacyjno-Rekrutacyjne: 75-601 Koszalin, ul Zwycięstwa 113, tel. (94) 342-59-25, (94) 342-59-76