SIEDZIBY WYDZIAŁÓW I DZIEKANATÓW PRZY ALEI MONTE CASSINO 6
JEDNA Z SAL KOMPUTEROWYCH BWSH

Wydział Administracji i Zarządzania

Studia podyplomowe

Nazwa studium: PODYPLOMOWE STUDIUM ADMINISTRACJI

Celem studium jest wyposażenie pracowników administracji publicznej i działaczy samorządowych w niezbędną wiedzę o funkcjonowaniu administracji publicznej, w tym gospodarczej. Nabyta wiedza ma służyć ułatwieniu twórczego organizowania procesów społecznych i gospodarczych.

Adresaci studium:
  • Radni wszystkich szczebli samorządów terytorialnych
  • Pracownicy administracji publicznej
  • Działacze polityczni i społeczni
Program studium obejmuje następujące zagadnienia: Prawo konstytucyjne, Prawo administracyjne, Prawo gospodarcze, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, wybrane zagadnienia prawne prawa międzynarodowego publicznego i integracji europejskiej.
Kadra uczestnicząca w procesie kształcenia: kadra naukowo-dydaktyczna z ośrodków uniwersyteckich Szczecina, Gdańska, Poznania, pracownicy naukowo-dydaktyczni naszej uczelni, pracownicy posiadający stopnie naukowe i doświadczenie w administracji publicznej.
Program obejmuje ok. 300 godzin w zjazdach sobotnio-niedzielnych co dwa tygodnie.
Pierwsze zajęcia planowane są na 30 listopada 2002 r.

Czas trwania: 2 semestry

Grey Active Ultra
zobacz skuteczny środek na siwe włosy!
http://www.herbalux.pl/grey-active-ultra-opinie
Make Lash
Ty też możesz mieć piękne i długie rzęsy!
http://www.herbalux.pl/make-lash-opinie

Nazwa studium: PODYPLOMOWE STUDIUM ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ TURYSTYCZNĄ

Celem studium podyplomowego jest profesjonalne przygotowanie kadr kierowniczych dla gospodarki turystycznej. W programie studium szczególny nacisk położono na agroturystykę, turystykę morską, zdrowotną oraz turystykę dla osób niepełnosprawnych.

Kierownik studium: dr Eugeniusz Kwolek, prof. BWSH

Czas trwania: 1 rok (2 semestry)

Nazwa studium: PODYPLOMOWE STUDIUM ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

Celem studium podyplomowego jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętniści potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową, z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji.

Uczestnikami studium mogą być: dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele pracujący w szkolnictwie wszystkich szczebli oraz kadra wychowawcza placówek opiekuńczo-wychowawczych. Uczestnicy muszą legitymować się wykształceniem wyższym (licencjat, studia magisterskie).

Kierownik studium: dr Grzegorz Popow, prof. BWSH

Czas trwania: 1 rok (2 semestry)

Kliknij tutaj

Nazwa studium: PODYPLOMOWE STUDIUM INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Studium adresowane jest do dyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotu i kadry kierowniczej w oświacie. Celem studium jest umożliwienie wymienionym osobom podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez przyswojenie kompendium wiedzy w zakresie problematyki integracji europejskiej i szeroko pojętej europeistyki dla generowania w sposób profesjonalny europejskiej świadomości w podległych sobie placówkach.

Czas trwania: 1 rok (2 semestry)

 

DZIEKANAT WYDZIAŁU ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA

Dziekan: dr Grzegorz Popow, prof. nadzw. BWSH

Al. Monte Cassino 6 (II piętro) 75-412 Koszalin

tel.: (0-prefiks-94) 343-10-71, 343-14-07, 341-33-71, 341-32-40

czynny wtorek-sobota w godz. 8:00-16:00 (w piątek do godz. 17:00)

w niedziele 8:00-13:00

 


Informacji o zapisach udziela:

CENTRUM INFORMACYJNO-REKRUTACYJNE BWSH

czynne codziennie od poniedziałku
do soboty włącznie w godzinach 8:00-16:00
w niedzielę w godzinach 8:00-13:00

Al. Monte Cassino 6 (parter), 75-412 Koszalin
tel. (0-prefiks-94) 342-59-25
(0-prefiks-94) 342-59-76


Centrum Informacyjno-Rekrutacyjne: 75-601 Koszalin, ul Zwycięstwa 113, tel. (94) 342-59-25, (94) 342-59-76